piątek 28 styczeń 2022

Uprzejmie informujemy, że został rozstrzygnięty XXI konkurs w sprawie realizacji powierzenia zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, organizowany dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

W wojewódzctwie łódzkim dotację celową na realizację zadań finansowanych z tego Funduszu w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom najbliższym otrzymały dwie organizacje pozarządowe:

1. Stowarzyszenie Samopomocowe "Abakus" z siedzibą w Łodzi

2. Fundacja "DIES MEI" z siedzibą w Pabianicach