sobota 4 grudzień 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Radomsku poszukuje osoby do realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego w roku 2021 dla małej grupy osób stosujących przemoc w rodzinie. Miejsce realizacji to siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, ul. Przedborska 39/41 na podstawie umowy cywilno-prawnej.
Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne prowadzone mogą być przez osoby, które:
1. ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami. podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
2. posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
3. mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Prosimy o zgłaszanie swojej oferty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przy ul. Przedborskiej 39/41.
Wszelkie informacje pod numerem telefonu 44 715 07 95 – Pani Agnieszka Powroźnik.