czwartek 26 maj 2022

Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie Radomsko informuje o otwartym Puncie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem działającym w Radomsku ul. Kościuszki 12c, tel. 791 662 966 (czynny we wtorek w godz. 15.00 - 20.00 i środę 12.00 - 17.00).
Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oferuje możliwości skorzystania z bogatej oferty pomocowej. Mając na względzie dobro, bezpieczeństwo i godne życie osób i rodzin pokrzywdzonych przestępstwem.

Punkt czynny: wtorek -15.00-20.00 i środa - 12.00-17.00
•Pomoc prawna
•Pomoc psychologiczna
•Pomoc psychiatryczna
•Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, ortopedycznych
•Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych
•Pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych
•Szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów
•Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
•Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
•Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu
•Pokrywanie kosztów żywności
•Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, obuwia, środków czystości i higieny osobistej
•Zorganizowany wyjazd małoletniego
•Wyjazd a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę, b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt. 4
•Finansowanie robót budowlanych
•Zakup urządzeń i wyposażenia
•Zakup wartości niematerialnych i prawnych