niedziela 21 kwiecień 2019

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2015 roku: 


Moduł I 
likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową


Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie 2 : pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 - Zadanie 2 : dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

- Zadanie 2 : pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- Zadanie 3 : pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

- Zadanie 4 : pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.


Moduł II 
pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.


Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2015 roku - Moduł I:

 

Obszar A Zadanie 2 -prawo jazdy kategorii B

 
 

kurs/egzaminy - 1.500 zł
pozostałe koszty - 600 zł

 

Obszar B Zadanie 2

szkolenie komputerowe

 

Obszar C Zadanie 2

sprawność techniczna wózka elektrycznego

osoby głuchoniewidome- 4.000 zł
pozostałe osoby - 2.000 zł

 

2.000 zł

Obszar C Zadanie 3

proteza, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C Zadanie 4

sprawność techniczna protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar D

koszt opieki nad osobą zależną

Przy amputacji: 
- w zakresie ręki - 9.000 zł
- przedramienia - 20.000 zł
- ramienia i wyłuszczeniu - w stawie barkowym - 26.000 zł
- na poz. podudzia - 14.000 zł
- na wysokości uda - 20.000 zł
- uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 25.000 zł
Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON - nie więcej niż 200 zł

Przy amputacji: 
- w zakresie ręki - 2.700 zł
- przedramienia - 6.000 zł
- ramienia i wyłuszczeniu - w stawie barkowym - 7.800 zł
- na poziomie podudzia - 4.200 zł
- na wysokości uda - 6.000 zł
- uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 7.500 zł
Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON - nie więcej niż 200 zł

200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku - tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną

 

Wysokość minimalnego udziału własnego osoby niepełnosprawnej:

MODUŁ I

 

Obszar A Zadanie 2

prawo jazdy kategorii B

 
 

25%

 

Obszar B Zadanie 2

szkolenie komputerowe

 

Obszar C Zadanie 2

sprawność techniczna wózka elektrycznego

x

 

x

Obszar C Zadanie 3

proteza, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C Zadanie 4

sprawność techniczna protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar D

koszt opieki nad osobą zależną

10%

10%

15%

MODUŁ II

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia  (który maksymalnie wynosi 1.000 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

  • 700 zł - w sytuacjach, które określi realizator programu (przykładowo: gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się - w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
  • 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem  zamieszkania,
  • 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny.

MODUŁ II - wysokość udziału własnego wnioskodawcy ( w kosztach czesnego):

Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu

Wnioskodawcy zatrudnieni:

Wnioskodawcy
nie zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)

15%

x

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(więcej niż jeden kierunek)

65% *

50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Zgodnie z definicją programową (ust. 22 pkt 24 dokumentu pn. "Kierunki działań (.)"), w przypadku modułu II za zatrudnienie uważa się:

  • stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,
  • stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,
  • działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z późn. zm.),
  • działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.).

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w ramach Modułu II dla jednego studenta w zakresie kosztów dotyczących jednego półrocza 2015 roku:

opłata za naukę (czesne) lub za przeprowadzenie przewodu doktorskiego

dodatek na pokrycie kosztów kształcenia

równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym

dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - 4.000 zł

do 1.000 zł

WNIOSKI W RAMACH MODUŁU I PRZYJMOWANE BĘDĄ W TRYBIE CIĄGŁYM DO DNIA 30 SIERPNIA 2015R.

WNIOSKI W RAMACH MODUŁU II PRZYJMOWANE BĘDĄ

DO 30 marca 2015 dla wniosków dotyczacych roku akademickiego 2014/2015

DO 10 października 2015 dla wniosków dotyczacych roku akademickiego 2015/2016

Więcej informacji dotyczących Programu Aktywny Samorząd znajdziecie Państwo na stronie PFRON Oddział Łódzki www.pfron.org.pl