poniedziałek 10 maj 2021

 Do zadań własnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy:

  • Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niepokrewnionym z dzieckiem, zawodowym rodzinom zastępczym
  • Zapewnianie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
  • Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu
  • Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki dla osób opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze
  • Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia
  • Pomoc osobom, które otrzymały status uchodźcy mającym trudności w integracji ze środowiskiem Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
  • Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach