środa 21 kwiecień 2021

PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU:

 

  • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

DO POBRANIA

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz. U. Nr 139, poz 1328 z 2003 r. z późn. zm.)

Czytaj więcej...

KARTY PARKINGOWE

UWAGA!!!

Od 1 maja 2020r. nastąpi zmiana nr konta do uiszczania opłat za kartę parkingową:

73 1560 0013 2013 3150 1000 0004

 

-NIE UISZCZAJ OPŁATY ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ ZANIM NIE UPEWNISZ SIĘ, ŻE MASZ DO NIEJ PRAWO

 

Nowe karty parkingowe nie przysługują wszystkim osobom, które taką kartę miały wydaną przed dniem 1 lipca 2014r. Zanim dokonasz opłaty za wydanie karty parkingowej zapoznaj się z poniższymi informacjami bądź skontaktuj się z powiatowym zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwym dla miejsca stałego pobytu.

Czytaj więcej...

LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Legitymacja wydawana jest zarówno dzieciom jak i osobom dorosłym.

Organem wystawiającym legitymacje od 1 września 2017 r. jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomsku. Legitymacja dokumentująca niepełnosprawność albo stopnień niepełnosprawności wydawana jest wyłącznie na podstawie ostatnie prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Legitymacja wydawana jest na okres ważności orzeczenia, nie dłużej niż na okres:

- 5 lat - w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność;
- 10 lat - w przypadku legitymacji dokumentującej stopieńniepełnosprawności wystawionej osobie, która nie ukończyły 60 roku życia.
Osoba ubiegająca się o wydanie legitymacji zobowiązana jest do złożenia
wniosku według wzoru zamieszczonego poniżej.
 
Do wniosku należy dołączyć:
- fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny
wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez
nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wrodzonymi lub
nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię
przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca
nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię
przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia
taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
- kserokopię ostatniego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub
stopniu niepełnosprawności
 
Wniosek o wydanie legitymacji wnioskodawca składa osobiście w celu
weryfikacji fotografii dołączonej do wniosku.

WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI