niedziela 21 kwiecień 2019

PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU:

 

  • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

DO POBRANIA

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz. U. Nr 139, poz 1328 z 2003 r. z późn. zm.)

Czytaj więcej...

- UWAGA - NOWE KARTY PARKINGOWE

- NIE UISZCZAJ OPŁATY ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ ZANIM NIE UPEWNISZ SIĘ, ŻE MASZ DO NIEJ PRAWO

 

Nowe karty parkingowe nie przysługują wszystkim osobom, które taką kartę miały wydaną przed dniem 1 lipca 2014r. Zanim dokonasz opłaty za wydanie karty parkingowej zapoznaj się z poniższymi informacjami bądź skontaktuj się z powiatowym zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwym dla miejsca stałego pobytu.

Czytaj więcej...

LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Legitymacja wydawana jest zarówno dzieciom jak i osobom dorosłym.

Organem wystawiającym legitymacje od 1 września 2017 r. jest Powiatowy
Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomsku.
Legitymacja dokumentująca niepełnosprawność albo stopnień
niepełnosprawności wydawana jest wyłącznie na podstawie ostatnie
prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności.
Legitymacja wydawana jest na okres ważności orzeczenia, nie dłużej niż
na okres:
- 5 lat - w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność;
- 10 lat - w przypadku legitymacji dokumentującej stopień
niepełnosprawności wystawionej osobie, która nie ukończyły 60 roku
życia.
 
Osoba ubiegająca się o wydanie legitymacji zobowiązana jest do złożenia
wniosku według wzoru zamieszczonego poniżej.
 
Do wniosku należy dołączyć:
- fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny
wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez
nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wrodzonymi lub
nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię
przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca
nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię
przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia
taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
- kserokopię ostatniego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub
stopniu niepełnosprawności
 
Wniosek o wydanie legitymacji wnioskodawca składa osobiście w celu
weryfikacji fotografii dołączonej do wniosku.

WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI

 

 

ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osób powyżej 16 roku życia)

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie orzeczenia powinien zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL, cel uzyskania orzeczenia, określenie sytuacji społecznej, zawodowej, informacje o tym, czy wnioskodawca pobiera świadczenia rentowe, czy ubiegał się poprzednio o ustalenie stopnia niepełnosprawności i czy może przybyć na posiedzenie Składu Orzekającego, podpis osoby: pełnoletniego wnioskodawcy, opiekuna prawnego w przypadku osoby w wieku 16 - 18 lat, lub osoby ubezwłasnowolnionej sądownie,
  2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się wnioskodawca (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku).
  3. Dokumenty medyczne umożliwiające ocenę stopnia niepełnosprawności, tj. aktualne badania lekarskie, karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentacja z leczenia ambulatoryjnego - kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub kserokopie i oryginały do wglądu;
  4. Poprzednio wydane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności- oryginał do wglądu
  5. Kwestionariusz do sporządzenia oceny społecznej - w przypadku osób nie mogących przybyć na posiedzeniu Składu Orzekającego.
  6. DOWÓD OSOBISTY - KSEROKOPIA (w przypadku osób orzekanych zaocznie)

Czytaj więcej...