poniedziałek 10 maj 2021

Legitymacja wydawana jest zarówno dzieciom jak i osobom dorosłym.

Organem wystawiającym legitymacje od 1 września 2017 r. jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomsku. Legitymacja dokumentująca niepełnosprawność albo stopnień niepełnosprawności wydawana jest wyłącznie na podstawie ostatnie prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Legitymacja wydawana jest na okres ważności orzeczenia, nie dłużej niż na okres:

- 5 lat - w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność;
- 10 lat - w przypadku legitymacji dokumentującej stopieńniepełnosprawności wystawionej osobie, która nie ukończyły 60 roku życia.
Osoba ubiegająca się o wydanie legitymacji zobowiązana jest do złożenia
wniosku według wzoru zamieszczonego poniżej.
 
Do wniosku należy dołączyć:
- fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny
wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez
nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wrodzonymi lub
nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię
przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca
nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię
przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia
taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
- kserokopię ostatniego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub
stopniu niepełnosprawności
 
Wniosek o wydanie legitymacji wnioskodawca składa osobiście w celu
weryfikacji fotografii dołączonej do wniosku.

WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI