poniedziałek 10 maj 2021

DOKUMENTY DO POBRANIA 

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
KWESTIONARIUSZ DO SPORZĄDZENIA OCENY PSYCHOLOGICZNEJ LUB SPOŁECZNEJ

Posiadanie orzeczenia pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:

  1. korzystanie z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych,
  2. w zakresie rehabilitacji: np. możliwość uczestniczenia turnusach rehabilitacyjnych,
  3. w zakresie pomocy społecznej: możliwość korzystania z pomocy finansowej , usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez pomoc społeczną oraz organizacje pozarządowe i inne placówki,
  4. nabycie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego.

Do kogo można się odwołać?
Odwołanie od orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje doWojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu, który przekazuje je wraz z aktami do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Od orzeczenia wydanego przez Wojewódzki Zespół przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim, za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie tzn. Wojewódzkiego Zespołu.