czwartek 23 styczeń 2020

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym (lipiec - wrzesień 2013r. - 1.806,25) 
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej lipiec - wrzesień 2013r. - 2.348,13)

W przypadku, gdy powyższe kwoty są przekroczone dofinansowanie będzie pomniejszone o wielkości przekroczenia tych kwot. W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia powyższych kwot dochodu.

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do uczestictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wniosek wypełnia wnioskujący)
  • Wniosek lekarski o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (wniosek wypełnia lekarz, może być to lekarz rodzinny)
  • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności .

Po otrzymaniu "Informacji o przyznaniu dofinansowania" osoba niepełnosprawna:

  • Wybiera ośrodek zgodnie ze schorzeniem i rezerwuje turnus rehabilitacyjny
  • Wybrany ośrodek i organizator musi posiadać wpis do rejestru "Ośrodków i organizatorów turnusów ", prowadzonego przez Wojewodę
  • Wypełnia informację o wyborze turnusu rehabilitacyjnego w terminie 30 dni od otrzymania "Informacji o przyznaniu dofinansowania", nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu.

W związku ze znacznym niedoborem środków z PFRON w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów w danym roku budżetowym, przyjmuje się zasadę przyznawania dofinansowania raz na dwa lata tej samej osobie niepełnosprawnej . 
Osobom niepełnosprawnym w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczącym się i niepracującym, przysługuje dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym niezależnie od tego czy korzystały z dofinansowania w roku ubiegłym. 
Wnioski przyjmowane są przez cały rok i realizowane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków przewidzianych na realizację dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w danym roku budżetowym.

Wnioski są dostępne również w PCPR.
W wyborze turnusu mogą pomóc katalogi znajdujące się w PCPR, ale również informacje znajdujące się na stronie: http://www.turnusy.rehabilitacyjne.pl 

Wysokość dofinansowania
Od dnia 1 września 2013r. wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wynosi:

975 zł osoba niepełnosprawna ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoba niepełnosprawna w wieku do 16 roku życia osoba niepełnosprawna w wieku 16-24 lat ucząca się i niepracująca, bez względu na stopień niepełnosprawności
903 zł osoba niepełnosprawna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
831zł osoba niepełnosprawna z lekkim stopniem niepełnosprawności
650 zł opiekun osoby niepełnosprawnej
650 zł osoba niepełnosprawna zatrudniona w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694)

Oświadczenie dotyczące obecności opiekuna na turnusie

Wzór oświadczenia ( DOC PDF)

Oświadczenie dotyczące uczestnictwa w turnusie

Wzór oświadczenia ( DOC PDF)

Wniosek o turnus rehabilitacyjny

Wzór wniosku ( PDF)

Załączniki do wniosku  ( PDF)

Zaświadczenie lekarskie osoby ubiegajacej sie o turnus

Wzór zaświadczenia ( DOC PDF)