czwartek 26 maj 2022

Harmonogram wsparcia

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA W 2019/2020 ROKU

w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Radomsku projektu: „Szansa na lepszą przyszłość”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

POBIERZ


Informacja dotycząca projektu Szansa na lepszą przyszłość.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku realizuje projekt pn. „Szansa na lepszą przyszłość”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Podziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019r. – 30.11.2020r.

Łączna wartość projektu wynosi 1 066 416,00 zł, z czego 906 466,00 zł stanowi wkład Funduszy Europejskich, a 159 950,00 zł wkład własny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej
i zawodowej mieszkańców województwa łódzkiego (powiatu radomszczańskiego)

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie powiatu radomszczańskiego, korzystających z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, będących klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku w wieku 18 – 64 lata.

POBIERZ SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROJEKTU